Tydzień SSC/BPO

W kwietniu 2014 r. szkoła uczestniczyła w organizowanym przez Urząd Miasta Poznania Tygodniu SSC/BPO. Uczniowie klas pierwszych i III E wzięli udział w dwudniowym projekcie, którego celem było przybliżenie funkcjonowania firm określanych mianem: Centra nowoczesnych usług biznesowych.

Projekt trwał 2 dni. W pierwszym dniu firma przydzielona do naszej szkoły: Franklin Templeton –  zarządzająca funduszami inwestycyjnymi na całym świecie, zorganizowała wykłady na terenie szkoły, w drugim dniu młodzież uczestniczyła w warsztatach w siedzibie firmy na placu Andersa –  Andersia Tower.

W październiku 2014 r. projekt edukacji biznesowej Tydzień SSC/BPO realizowany był po raz trzeci. Wzięły w nim udział firmy: Bridgestone, CenturyLink. Ciber, Egnyte, Franklin Templeton Investments, Kennametal, MAN. Do projektu zaproszone zostały szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Komunikacji, Zespół Szkół nr 2, II LO, IX LO, XII LO (pod opieką p. R. Gmerka) oraz XVII LO.

W trakcie Tygodnia SSC/PBO  uczniowie dowiedzieli się, jak rozpocząć karierę w centrach usług nowoczesnych, na czym polega specyfika pracy w globalnej i wielokulturowej firmie, a także jak wyróżnić się spośród tłumu kandydatów czy jak budować własną markę jako pracownika. Mieli też okazję przyjrzeć się pracy centrów usług nowoczesnych. Program obejmował wizyty w firmach i zajęcia warsztatowe w szkołach.

W dniach 19 - 23 października 2015 r. odbyła się kolejna edycja projektu Tydzień SSC/BPO, który realizowany jest przez poznańskie centra usług nowoczesnych oraz szkoły ponadgimnazjalne. Koordynatorem projektu jest Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania.

Projekt składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiciele firm przybliżają uczniom, czym jest sektor usług nowoczesnych oraz jakie kompetencje trzeba posiadać, by w nim pracować. W drugiej —  uczniowie odwiedzają firmy, by przekonać się, jak wygląda praca w centrach.

W tym roku partnerem naszej szkoły była: Centurylink Poland sp. z o. o., której przedstawiciele poprowadzili warsztaty dla klasy 2a i 2c w czwartek 22 października, natomiast 23 października nasi uczniowie udali się z wizytą do Centurylink Poland na pl. Andersa w Poznaniu. Opiekę nad wydarzeniem sprawował nauczyciel podstaw przedsiębiorczości - p. Roman Gmerek.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 

Chcę być przedsiębiorczy

XII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu w roku szkolnym 2013/14 uczestniczy w projekcie Chcę być przedsiębiorczy – podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki i realizowany w ramach działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia.

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.
praca w grupach materiały pomocnicze realizacja zadań

 

Rekiny przedsiębiorczości

Nauczyciel realizujący projekt: nauczyciel podstaw przedsiębiorczości mgr Roman Gmerek

Uczestnicy projektu:

Projekt adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. XII Liceum Ogólnokształcące reprezentowało 59 uczniów w 17 zespołach (uczniowie klas maturalnych oraz klasa 2e)

Opis projektu:

Projekt obejmował  trzy edycje Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej oraz trzy edycje kursu e-learningowego. Kurs e-learningowy prowadziła Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to projekt edukacyjny poświęcony inwestowaniu, skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej. Zespoły uczestniczące w grze miały dostęp do giełdowych notowań on-line. Otrzymały też wirtualny kapitał , który mogły inwestować w akcje spółek giełdowych, dokonywać transakcji krótkiej sprzedaży i zakładać lokaty bankowe. Celem Gry było osiągnięcie najwyższej stopy zwrotu z inwestycji.

Kurs e-learningowy miał nowoczesną i atrakcyjną formę samouczka wzbogaconego o treści multimedialne, który w przystępny sposób przekazywał wiedzę z zakresu rynku kapitałowego. Ponadto pozwalał on na dzielenie się wiedzą i dyskusje merytoryczne na forum internetowym i czacie. W ramach Kursu uczestnicy mogli się również zapoznać z terminologią giełdowo-finansową w języku angielskim.

Cel projektu:

Głównym celem projektu było podniesienie jakości nauczania i uczenia się przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.

Twórcy projektu (instytucja, organ, fundacja itp.):

Projekt Rekiny Przedsiębiorczości był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowała Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego.

Czas trwania projektu

W XII Liceum Ogólnokształcącym realizowany był pełen 3-letni cykl projektu.


 

Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości

XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu uczestniczy w projekcie unijnym: „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości". W projekcie bierze udział klasa 2 e (26 uczniów), pod opieką nauczyciela podstaw przedsiębiorczości: mgr Romana Gmerka.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Projekty Innowacyjne, przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" i Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Okres realizacji projektu:  01.07.2010r. - 30.09.2013r.

Celem głównym  projektu pełniejsze realizowanie celów edukacyjnych przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości" poprzez  opracowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi nauczania przedmiotu w Liceach Ogólnokształcących na terenie całej Polski.

Problem braku podstawowej edukacji w zakresie przedsiębiorczości dostrzeżono w końcu lat 90. uprzedniego stulecia, dzięki m.in. Fundacji „OIC Poland", która była prekursorem nauczania przedsiębiorczości w szkołach. Od roku 2002 jednym z zadań szkoły określonym w podstawie programowej jest między innymi: zapewnienie uczniom możliwości uzyskania wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw przedsiębiorczych, warunkujących aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym. Dla realizacji tego zadania wprowadzono w szkołach ponadgimnazjalnych nowy przedmiot − podstawy przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość jest także traktowana jako kluczowa kompetencja zarówno przez Komisję Europejską, Parlament Europejski, jak i Radę Edukacji Unii Europejskiej. Komisja w Komunikacie z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie rozbudzania  ducha przedsiębiorczości przez edukację i kształcenie uznaje przedsiębiorczość za jedną z podstawowych życiowych umiejętności, pozwalającą młodym ludziom zyskać kreatywność i pewność siebie w ich wszelkich przedsięwzięciach i zachowywać się w sposób odpowiedzialny społecznie. W Komunikacie stwierdza się także, iż umiejętności i postawy przedsiębiorcze najlepiej można wzmacniać poprzez uczenie aktywne (uczenie się przez działanie) oraz doświadczanie przedsiębiorczości w praktyce, przy zastosowaniu metody projektów i praktycznych działań.

Doświadczenia projektodawcy oraz Partnera z wieloletniej współpracy ze szkołami oraz wdrażania projektów edukacyjnych do szkół dowodzą, że nastawianie na aspekt „doświadczenia przedsiębiorczości w praktyce"  nie jest w pełni realizowany w większości szkół. Wskazuje na to zarówno analiza dostępnych do nauki przedmiotu podręczników jaki i liczne przeprowadzone rozmowy z dyrektorami szkół oraz nauczycielami.

Kolejnym problemem uwidaczniającym się nie tylko w praktyce nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości", a także funkcjonowaniu systemu kształcenia ogólnego na poziomie licealnym w całości, jest nieukształtowanie u młodzieży umiejętności wytyczania ścieżki kariery zawodowej. W głównej mierze poprzez brak metod,  narzędzi i umiejętności diagnozy wykazywanych predyspozycji i kompetencji zawodowych. W LO nie funkcjonuje poradnictwo zawodowe jako rozwiązanie systemowe. Obserwacja rynku pracy, czy też analiza kierunków studiów wybieranych przez absolwentów LO, wskazuje, że wybory kariery zawodowej czy dalszej ścieżki kształcenia podyktowane są innymi przesłankami niż rzeczywista diagnoza zainteresowań i predyspozycji.

W celu zminimalizowania występowania powyższych skutków, opracowane zostaną efektywne, ciekawe i możliwie proste w zastosowaniu narzędzia wspomagające nauczanie przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości":
- kompletny zestaw materiałów do prowadzenia firmy symulacyjnej wraz z narzędziami elektronicznymi, podręcznikiem metodycznym dla nauczycieli i filmem instruktażowym
- elektroniczne narzędzie do oceny predyspozycji zawodowych ułatwiające uczniom podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub rozwoju zawodowego
Wypracowane rozwiązania zostaną przetestowane w wybranych szkołach na terenie Polski, a następnie bezpłatnie udostępnione w celu wykorzystania w nauczaniu przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości" lub innych przedmiotów, a także do wykorzystania np. w szkolnych ośrodkach kariery czy kołach zainteresowań.


 

Przedsiębiorczy olimpijczyk

Celem projektu edukacyjnego Przedsiębiorczy olimpijczyk – I edycja było umożliwienie uczniom pogłębienia wiedzy ekonomicznej w ramach przygotowań do kolejnej edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. W projekcie uczestniczyła młodzież XII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu i VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu. W projekcie uczestniczyło 49 uczniów z obydwu szkół, a próg punktowy umożliwiający awans do etapu okręgowego Olimpiady przekroczyło 14 uczniów.


 

Inwestycje kapitałowe — III edycja

Celem projektu edukacyjnego Inwestycje kapitałowe – III edycja, było umożliwienie uczniom XII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie i VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu, pogłębienia wiedzy dotyczącej inwestowania środków finansowych w różne instrumenty finansowe oraz nabycie umiejętności związanych z w/w zagadnieniem. Projekt łączył w sobie zajęcia edukacyjne, konkurs i wizytę na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co umożliwiało przyswajanie nowej wiedzy, zdobywanie praktycznych umiejętności i osobiste zetknięcie się z  rynkiem kapitałowym.