XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu

XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej XII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów treści nietekstowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-08-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-08-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Jankowska
 • E-mail: liceum@lo12.edu.pl
 • Telefon: 618525558

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
 • Adres: XII Liceum Ogólnokształcące
  im. Marii Skłodowskiej – Curie
  ul.Generała T. Kutrzeby 8
  61-6719 Poznań
 • E-mail: liceum@lo12.edu.pl
 • Telefon: 618525558

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi chodnik, przy którym znajdują się schody i podjazd dla wózków inwalidzkich. Przed szkołą znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z dyrekcją.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W szkole nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Gabinet dyrektora znajduje przy wejściu po prawej stronie.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
W obiekcie nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat znajduje się przy wejściu po prawej stronie.

Skip to content