XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Zasady obliczania punktów 2024/2025


Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/25
do publicznych szkół ponadpodstawowych

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz Zarządzenia nr 110.1.14.2023 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2024

Sposób naliczania punktów 

O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej w XII LO decyduje łączna ilość uzyskanych punktów z ocen i innych osiągnięć kandydata. 

Lp.Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punktyPunktacjaŁącznie
1.Za ocenę z języka polskiego:
   celujący – 18 pkt.
   bardzo dobry – 17 pkt.
   dobry – 14 pkt.
   dostateczny – 8 pkt.
   dopuszczający – 2 pkt.
max 18 punktówmax 100 punktów
2.Za ocenę z matematyki:
   celujący – 18 pkt.
   bardzo dobry – 17 pkt.
   dobry – 14 pkt.
   dostateczny – 8 pkt.
   dopuszczający – 2 pkt.
max 18 punktów
3.Za ocenę z obowiązkowego języka obcego
   celujący – 18 pkt.
   bardzo dobry – 17 pkt.
   dobry – 14 pkt.
   dostateczny – 8 pkt.
   dopuszczający – 2 pkt.
max 18 punktów
4.Za ocenę z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną 
   celujący – 18 pkt.
   bardzo dobry – 17 pkt.
   dobry – 14 pkt.
   dostateczny – 8 pkt.
   dopuszczający – 2 pkt.
max 18 punktów
5.Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 punktów
6.Za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wyszczególnionych w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianym w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2024/2025.
Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień :
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.:
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
– tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 pkt.
– tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 pkt.
Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
– 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
– 2 lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
– 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
– 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
– 2 lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 pkt.
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
– tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 pkt.
Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
– międzynarodowym – 4 pkt.
– krajowym – 3 pkt.
– wojewódzkim – 2 pkt
– powiatowym – 1 pkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
max 18 punktów
7.Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu3 punkty
8.Za egzamin ośmioklasisty:
– język polski (wynik % x 0,35)
– matematyka (wynik % x 0,35)
– język obcy nowożytny (wynik % x 0,3)

max 70 punktów

max 30 punktów
max 100 punktów
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata200

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2024/2025

Przydzielenie punktów zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2021 r., poz. 2431)

Skip to content