XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Regulamin przyjęć do XII LO – rekrutacja 2024/2025

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2024/2025 – pobierz

Minimalne progi punktowe do XII LO w latach ubiegłych – pobierz

Harmonogram rekrutacji – pobierz

Jak wypełnić i wysłać wniosek – instrukcja

Jak podpisać elektronicznie wniosek – instrukcja

Druki niezbędne w czasie składania dokumentów w XII LO:

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy wypełnić, wydrukować i złożyć w szkole pierwszego wyboru! WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIAĆ POSŁUGUJĄC SIĘ SYSTEMEM NABÓR 2024!

Oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki – pobierz

Oświadczenie o spełnianiu warunku rodziny wielodzietnej – pobierz

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – pobierz

Oświadczenie o sprawowaniu pieczy zastępczej – pobierz

Wniosek o przyjęcie do szkoły – pobierz

Terminy rekrutacji zostały określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 (załącznik nr 1) do Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z 30 stycznia 2024 r.)

Skrócony harmonogram rekrutacji:

   1. Kandydaci do klas pierwszych składają wniosek wraz z dokumentami od  20 maja (poniedziałek) do 14 czerwca 2024 r. (piątek) do godz. 1500.

   1. 21 czerwca – 5 lipca 2024 do godz. 1500 – przyjmowanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty i możliwość zmiany dokonanych wyborów szkół i oddziałów.

   1. 11 lipca 2024 roku o godz. 1200 — Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

   1. Od 11 lipca do 17 lipca 2024 r.  do godz. 1500 — kandydat przyjęty do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie dokumentów wymaganych w szkole.
      • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

      • Oryginał zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty;

      • Oświadczenie o wyborze przedmiotu religia/etyka – dokument XII LO, podpisany przez rodzica/opiekuna;

      • 3 fotografie podpisane na odwrocie  (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania);

      • Karta zdrowia dziecka.

    1. 18 lipca 2024 r. do godz. 1200 — szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

    1. do 22 lipca 2024 r. – termin składania wniosku do Szkolnej komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.

    1. Rekrutacja uzupełniająca:
       • Złożenie / zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – od 19 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r. do godziny 1500;

       • Podanie przez Szkolną komisję rekrutacyjną do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
        1 sierpnia 2024 r., godzina 1200;

       • Potwierdzenie woli przyjęcia przez kandydatów od 1 sierpnia 2024 r. do 7 sierpnia 2024 r. do godz. 1500;

       • Podanie przez Szkolną komisję rekrutacyjną do wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły – 8 sierpnia 2024 r., do godziny 1200;

       • Wystąpienie do szkolnej komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia – do 12 sierpnia 2024 r.

    RODO

    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

    Skip to content