Dla kogo    Rozszerzenia    Języki obce    Lekcje inaczej

 

Dlaczego warto wybrać tę klasę/profil?

 • Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na następujących kierunkach (wybrane propozycje):
  • UAM: akustyka, astronomia, biofizyka, fizyka, fizyka medyczna, reżyseria dźwięku, matematyka, informatyka, nauczanie matematyki i informatyki,
  • Politechnika: architektura, budownictwo, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka, matematyka, edukacja techniczno-informatyczna, fizyka techniczna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria zarządzania, logistyka,
  • Uniwersytet Ekonomiczny Poznań: ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka turystyczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, informatyka i ekonometria, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, finanse i rachunkowość biznesu, gospodarka przestrzenna, zarządzanie.
 • Nauka w tej klasie uczy systematyczności, planowania, starannego wykonania i analizy własnych działań.
 • Uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach otwartych organizowanych przez uczelnie wyższe, zwiedzają laboratoria naukowe, biorą udział w wycieczkach edukacyjnych.
 • Uczestniczą w konkursach związanych z matematyką i fizyką.
 • Angażują się w projekty unijne, które przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi oraz przyrodniczymi.
 • Biorą udział w Infizmanii – szkolnym Dniu Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 

Przedmioty punktowane w rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

matematyka

„Matematyka jest tym, czym zajmują się ludzie kompetentni.” (David Hilbert)

 • Jeżeli wierzysz, że każdy problem, każde zadanie można rozwiązać, jeżeli interesujesz się światem liczb i pojęć matematycznych, to klasa z poszerzonym programem matematyki jest jak właśnie dla Ciebie.
 • To tu zyskasz niezbędne teoretyczne podstawy z matematyki, dowiesz się, czym jest słynny rachunek różniczkowy funkcji, geometria analityczna oraz szereg geometryczny, ale przede wszystkim nauczysz się twórczo i logicznie myśleć.

fizyka

 • Podczas zajęć wykorzystywane są nowoczesne środki dydaktyczne, m. in. SONDA (Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka) umożliwiające przeprowadzenie eksperymentów fizycznych oraz ich komputerową analizę.
 • Korzystamy z edukacyjnych gier wideo oraz filmów interaktywnych i edukacyjnej platformy e-learningowej, która pozwala uczniom wzbogacać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności podczas pracy w domu.
 • Wykorzystujemy także tradycyjne zestawy doświadczalne do eksperymentów pokazowych oraz grupowych.
 • W szkole prowadzone są fakultety z fizyki dla maturzystów oraz zajęcia dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi.
 • Uczymy planowania, wykonania i analizy eksperymentu fizycznego oraz sporządzania protokołów z doświadczeń.
 • W ramach zajęć poza szkołą uczniowie uczestniczą w wykładach otwartych organizowanych przez UAM oraz UT, zwiedzaniu laboratoriów naukowych UAM oraz UT, wycieczkach edukacyjnych do planetarium, obserwatorium astronomicznego.
 • Bierzemy udział w dostępnych projektach unijnych np. ,,Fizyka jest ciekawa”, ,,Wirtualna fizyka – wiedza prawdziwa”, konkursach fizycznych.

 

język angielski

 • Dzięki odpowiedniej liczbie godzin języka angielskiego uczniowie mają okazję ćwiczyć swoje umiejętności komunikacyjne oraz zdobywać wiedzę na poziomie rozszerzonym.
 • Korzystamy z różnorodnych źródeł informacji. Pracujemy z Internetem, oglądamy filmy przyrodnicze i fabularne w języku angielskim, ćwiczymy tłumaczenia symultaniczne, przygotowujemy prezentacje multimedialne na wybrane tematy.
 • Mamy również czas na poszerzanie wiedzy nie tylko o języku, ale również kulturze, sztuce i historii krajów anglojęzycznych.
 • Uczniowie uczestniczą w spektaklach teatralnych w języku angielskim, czytają fragmenty literatury anglojęzycznej.
 • Dużo czasu poświęcamy na ćwiczenie naszych umiejętności w praktyce - w dialogach i różnych sytuacjach komunikacyjnych dnia codziennego.
 • Po zakończeniu trzeciej klasy uczniowie mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności zdając egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

 

Języki obce

język angielski - zob. języki nauczane w zakresie rozszerzonym

 

język niemiecki / rosyjski (do wyboru):

Wybór drugiego języka odbędzie się na podstawie oddzielnej deklaracji. O utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób). W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w czasie rekrutacji.

 

język niemiecki (kontynuacja)
 • Zajęcia mają na celu poznanie języka jednego z naszych najbliższych sąsiadów i przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.
 • Odbywają się w grupach, w pracowni językowej w pełni wyposażonej w sprzęt audiowizualny.
 • Lekcje prowadzone są w oparciu o nowoczesny podręcznik z wykorzystaniem multimediów i autentycznych tekstów.
 • Przebiegają w miłej, sprzyjającej nauce atmosferze.
 • Znajomość języka niemieckiego jako drugiego języka obcego umożliwi naszemu absolwentowi skorzystanie w przyszłości z szerszej oferty pracy na rynku polskim i europejskim.

język rosyjski (od podstaw lub kontynuacja)

 • O języku rosyjskim mówi się: „ Jest to język przeszłości i język przyszłości”, pod względem popularności zajmuje on jedno z czołowych miejsc na świecie.
 • Dziś ma rangę języka międzynarodowego i posługuje się nim około 300 milionów ludzi.
 • W całej Azji Środkowej, Mongolii, na Ukrainie i Białorusi bez większych trudności porozumiemy się w tym języku. Również wielu mieszkańców Chin posługuje się nim w stopniu komunikatywnym.
 • Władanie nim w znacznym stopniu ułatwia poruszanie się po rynku pracy. Jest wzbogaceniem naszego CV.
 • Język rosyjski jest najbardziej melodyjnym językiem na świecie.
 • Warto nauczyć się go choćby po to, by być dumnym z opanowania języka Tołstoja, Puszkina, Dostojewskiego i wielu innych znanych pisarzy rosyjskich.
 • Stał się on językiem nie tylko potrzebnym, ale i modnym, dlatego młodzi ludzie coraz częściej rozpoczynają jego naukę.
Uwaga! Dyrekcja XII Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.