XII Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Misja i wizja

WIZJA SZKOŁY

 1. Szkoła powinna być azylem bezpieczeństwa i życzliwości w stosunkach pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.
 2. Powinna współpracować z otaczającym środowiskiem
 3. Przygotować młodzież do przyszłej pracy i uczestniczenia w życiu społecznym Polski i Nowej Europy.
 4. Budować nowe tradycje szkolne i pielęgnować istniejące.
 5. Aktywizować rodziców do wspólnej pracy wychowawczej współdziałając i wspierając nauczycieli w pracy.
 6. Rozwijać i kształcić umiejętności oraz zdolności uczniów.
 7. Propagować kulturę fizyczną i podnosić sprawność fizyczną uczniów poprzez organizowanie wspólnych imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.
 8. Kształtować wzorce postępowania i kultury osobistej wśród uczniów
 9. Tworzyć odpowiednią atmosferę pracy grona pedagogicznego.

MISJA SZKOŁY

 1. Wychowanie człowieka, który ma rozbudowane potrzeby poznawcze umożliwiające samodzielne poznawanie świata, stawianie pytań i rozwiązywanie problemów.
 2. Stwarzanie warunków do wszechstronnego zdobywania wiedzy i różnorodnych umiejętności.
 3. Kreowanie człowieka, który posiadł zdolność tworzenia własnych spójnych systemów wartości i jest odpowiedzialny za własne wybory.
 4. Kształtowanie wrażliwości twórczej – rozbudzenie aktywności jako „konsumenta” sztuki, jak i jej twórcy.
 5. Wychowanie człowieka wrażliwego na potrzeby innych, świadomego istnienia obok drugiego człowieka.
 6. Kształtowanie nawyków zdrowego życia, bez nałogów i uzależnień.
 7. Kreowanie człowieka, który umie planować swój rozwój osobisty – zawodowy, rodzinny, społeczny.
 8. Przygotowanie młodego człowieka do wejścia w dorosłość – nauczanie odpowiedzialności za własne czyny i decyzje, obrony swoich racji i poglądów.
 9. Kształcenie postaw proekologicznych.
Skip to content