2018-06-20

Terminarz rekrutacji

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie XII LO od  14 maja (poniedziałek) do 30 maja 2018 r. (środa) do godz. 1500.
 2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do XII Liceum Ogólnokształcącego:
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2018/2019 dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania - https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/ (wypełnić elektronicznie i wydrukować — dostępny online od 14 maja),
  2. kandydaci, dla których XII LO jest szkołą pierwszego wyboru, od 22 czerwca (piątek) do 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 1500 dostarczają:
   • kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
   • kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
   • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w § 3,
   • zaświadczenie o pozytywnych wynikach próby sprawności fizycznej w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej. Testy sprawności fizycznej odbędą się 4 czerwca 2018 r.  o godz. 1800-1930 na boisku przy ul. Armii Poznań (Cytadela).
 3. 11 lipca 2018 roku o godz. 1000 — Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje liczbę punktów uprawiającą do przyjęcia.
 4. Do 18 lipca 2018 r. do godz. 1430, a 19 lipca 2018 r. do godz. 1200 — kandydat przyjęty do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie dokumentów wymaganych w szkole:
  1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (o ile nie złożono wcześniej),
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych (o ile nie złożono wcześniej),
  3. jeśli XII LO nie było szkołą pierwszego wyboru, wypełniony i podpisany przez rodzica/ opiekuna Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (wersja pdf do pobrania i wypełnienia ręcznego)   lub   Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (wersja doc do pobrania i wypełnienia komputerowego).
  4. oświadczenie o wyborze przedmiotu religia/etyka - dokument XII LO, podpisany przez rodzica/opiekuna - pobierz,
  5. 3 fotografie podpisane na odwrocie  (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania),
  6. karta zdrowia dziecka,
  7. oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej.
 5. 20 lipca 2018 r. o godz. 1300 — Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawiającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.
 6. W razie gdyby szkoła nie dokonała pełnego naboru i dysponowała wolnymi miejscami, to od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. przeprowadza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.
 7. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:
  1. W dniach 1 sierpnia do 3 sierpnia 2018 r. do godz. 1500 — złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. 24 sierpnia 2018 r. o godz. 1000 — podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  3. Do 30 sierpnia 2018 r. do godz. 1200 — potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone wcześniej).
  4. Do 31 sierpnia 2018 r. o godz. 1300 — podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja 2018/19.

Więcej o szkole: Zostań uczniem XII LO, Lubimy i promujemy Dwunastkę.